Tiếng Việt

Đội ngũ lãnh đạo

CEO

CEO - Đỗ Tấn Bình

Người sáng lập ra BT Group

Ban lãnh đạo

Willard Ramirez

Willard Ramirez

Willard Ramirez

Willard Ramirez

Willard Ramirez

Trưởng bộ phận

Willard Ramirez

Willard Ramirez

Willard Ramirez

Willard Ramirez